Location:
Rizvi House, 1st Floor, Bandra West
Phone:
+91-22-2409779 / 26426769
Email:
info@helpyourselffoundation.in
05 Km Winner 18-35 years
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
Overall Female
1
50328
ANKITA ASHOK PAWAR
2
50556
PRIYANKA NAUKUDKAR
3
50319
KANCHAN ULHAS SHIVEKAR
Overall Male
1
50298
ROHIDAS MORGHA
2
51209
DEVENDRA SINGH
3
50285
JAYPRAKASH YADAV
5 Km Winner
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
18 to 35 yrs Female
1
ANKITA ASHOK PAWAR
00:23:04
2
50556
PRIYANKA NAUKUDKAR
00:24:06
3
50319
KANCHAN ULHAS SHIVEKAR
00:25:22
36 to 60 yrs Female
1
50242
SHABEEN NARANG
00:32:09
50279
AMRITA DESHPANDE
00:39:20
3
50064
MEENAKSHI SAMANT
00:40:43
18 to 35 yrs Male
1
50298
ROHIDAS MORGHA
00:16:38
2
51209
DEVENDRA SINGH
00:16:53
3
50285
JAYPRAKASH YADAV
00:17:15
36 to 60 yrs male
1
50229
NAUSAD KHAN
00:20:39
2
51208
SHARVAN KUMAR
00:21:23
3
50524
SUNIL BHIKU PAWAR
00:23:35
4
50527
SANGRAM RAGHUNATH PATIL
00:26:10
60 yrs and above male
1/2
51220 / 51036
KIRANPAL SINGH DHODY / MOHD. AYAN IDRISI
00:24:32 / 01:00:39
10 Km Winner
DIVISION
RANK
BIB
NAME
AWARD TIME
18 to 35 yrs Female
1
SONIYA MOKAL
00:39:10
2
10036
VANDANA PUNAJI AHIRE
00:41:12
3
10048
BHAKTI CHANDRAKANT KOTARE
00:42:00
36 to 60 yrs Female
1
10099
SHOBHA DESAI
00:46:50
10052
SHUBHANGI AMIT JADHAV
00:50:50
3
10006
SAVITA JAYANT CHAUDHARY
00:58:57
18 to 35 yrs Male
1
10051
KAMAL KUMAR
00:31:07
2
10040
SANDEEP PAL
00:31:40
3
10053
BRIJESH KUMAR YADAV
00:33:18
36 to 60 yrs male
1
10041
UDAY VASANTRAO MAHAJAN
00:41:08
2
10023
AJAY SHARMA
00:46:17
3
10094
MANOHAR MORE
01:02:52
60 yrs and above male
1
10046
EUGENE QUADROS
00:45:49
2
10039
BAJARANG MAHADEV CHAVAN
00:48:09
3
10038
BALASAHEB TAIGONDA POWAR
00:48:15